תנאי שימוש

/תנאי שימוש
תנאי שימוש2017-11-05T11:23:43+02:00

הודעה והסכמה על הגבלת אחריות בשימוש באתר זה
ברוכים הבאים לאתר “SPSOS” (להלן: “האתר”). אתר זה הינו בבעלות מכון שריד – שריד שרותי מחקר והדרכה בע”מ, ח.פ 513264242, מרח’ משה שרת 33 בקרית חיים (להלן: “החברה”).

 

כללי

המידע שנמסר באתר זה נחשב לפי אמות מידה מקובלות לשירות המסופק כמידע נכון, מתאים ושימושי ללימודי סטטיסטיקה, בשיטות מחקר ובתוכנת SPSS. החברה עשתה את מירב המאמצים בכדי להבטיח, כי המידע המופיע באתר זה יהיה מדויק ככל האפשר. החברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לאי דיוק בפרטים, טעות בחישוב, הכוונה לא נכונה או טעות אקדמית או כללית אחרת. הנהלת החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לעגמת נפש ו/או לנזק כלשהו שייגרם לכל אדם, או תאגיד או גוף משפטי אחר כתוצאה משימוש במידע המפורסם באתר זה ו/או מהסתמכות על מידע זה.

 

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו הוא מרצון חופשי, בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש בו והאמור לעיל ולהלן. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו, אולם אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. רכישת זכות שימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לכל משתמש באתר מכל סוג ומין.
הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר, ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות הוראות אלה. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

זמינות האתר

זמינותו ופעילותו התקינה של האתר תלויה בגורמים טכניים רבים, כגון עומס, שירותי רשת, המסופקים ע”י צדדים שלישיים. החברה לא מתחייבת כי כל אלו יהיו זמינים בכל זמן, אך תדאג להזמין את השירותים כך שיהיו זמינים למשתמשים הרשומים בתשלום באתר.

החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא מצד החברה. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, שיינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או שיהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, ומפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ובתוכנה וכן בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו עקב כשלים, הפרעות או עיכובים בתקשורת האינטרנט או עקב פגיעה מכל סיבה אחרת, וכן לא תהיה החברה אחראית לנזק כלשהו שייגרם עקב קבלה של הודעה או הוראה שנשלחה באמצעות אתר האינטרנט.

החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות, מעת לעת, את מבנהו ומראהו של האתר וכן את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל צורך בהודעה על כך מראש למשתמש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אך אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי החברה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, ובעיקר בחומר המקצועי , בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד, ו/או ספקי התוכן שלה, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה.

למען הסר ספק, סירטוני ההדרכה המוצגים באתר נועדו לצפיה באתר עצמו אין להעתיק או לשכפל או להורידם למערכות אחרות, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

המבחנים, התירגולים והחומר הנוסף המוצג באתר, נועדו להדרכה, תירגול ואימון באתר עצמו. אין להעתיק או לשכפל או להורידם למערכות אחרות בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

דיוק המידע

החברה נקטה אמצעים להבטיח את דיוק המידע באתר, אולם בהיות המידע אקדמי באופיו, אין החברה יכולה לערוב לדיוקו ו/או למידת עדכונו של המידע, והיא לא תיחשב כאחראית לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מתוכן המידע.

לא ניתנים בזה כל כתבי אחריות או ערובות לגבי התוכן המופיע באתר, ואין החברה מתחייבת שתוכן האתר נבנה על פי מטרותיו האישיות, רמת הידע או צרכיו הייחודיים של משתמש זה או אחר.הנך מסכים לכל האמור במדיניות הפרטיות של החברה כמפורט להלן.

פרטיות

הנהלת החברה מבינה כי שמירה על פרטיות המשתמשים באתר מהווה גורם חשוב עבורם. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות שמירת הפרטיות הנוהגת באתר והאופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

איסוף מידע והשימוש בו

החברה אוספת מידע לגבי המבקרים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב הלימוד, התירגול והאימון עבור המשתמשים. קיימים שני סוגי מידע הנאספים על-ידי החברה. מידע כללי על המשתמשים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופק באורח התנדבותי על-ידי המשתמשים באתר ו/או המבקשים לרכוש שירותים באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר

החברה אוספת באופן סטנדרטי מידע כללי על המשתמשים באתר כגון – מספר המשתמשים באתר, השיעורים והתרגולים בהם הם משתמשים, משך הזמן שארך השימוש באתר.

יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר

החברה אוספת מידע ושומרת אותו במאגריה. מידע הנאסף על-ידה מהמשתמשים באתר שהינו בעל אופי אישי, כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עם המשתמש, או כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו או כל מידע אחר שהתבקש ו/או הנדרש לצורך רכישת שירות, נאסף רק כאשר המשתמש באתר בוחר לספק מידע אישי כאמור, מרצונו החופשי או כאשר המידע דרוש לשם תשלום עבור השירות.

החברה תשמור על סודיות המידע, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 . כל מידע שיימסר על ידי המשתמשים באמצעות האתר לחברה, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של החברה, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר ויהווה הסכמה ברורה מצידו לחברה או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת משתמש שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס’ 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008.

 

המידע שהחברה אוספת מהמשתמשים באתר מיועדת למתן שירות ולטיפול שוטף, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר.  כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. משתמש שלא יהיה מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים, אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותו, יוכל לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

החברה תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים:
•  במקרה שמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם  יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.

•  אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי.

 

מובהר כי המידע אשר נאסף באתר נאסף עבור שימוש החברה.

קישורים ופרסומות

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה על ידי המפרסמים באתר.

התקשרות עם החברה

האתר הוא בבעלות מכון שריד – “שריד שירותי מחקר והדרכה בע”מ” (לעיל והלן: “החברה”) וכל פנייה אל החברה ו/או התקשרות עימה הן עם החברה בלבד, על כל המשתמע מכך.

הפסקת שימוש ושיפוי

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP.
היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ”ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר (“הערכאה המשפטית”) כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

הגבלת פיצוי

החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו למשתמש באתר החברה, כפי שהוסבר לעיל. אך גם אם תימצא החברה חייבת בפיצוי כלשהו, בנסיבות בלתי צפויות בעת הזו, מוסכם בזאת כי תקרת סכום הפיצוי לא תעלה על פי 5 מהסכום ששילם המשתמש לחברה בעבור השימוש באתר החברה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לכתובת דוא”ל info@sarid-ins.co.il. החברה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר אך אינה מתחייבת לפרק זמן כלשהו.

אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר.

ט.ל.ח.